Własna studnia

Dlaczego warto mieć własną studnię głębinową?

Woda to dobro bez którego życie byłoby niemożliwe a dostęp do wody pitnej dobrej jakości i to w nieograniczonej ilości to przywilej i luksus. Poniżej przedstawiamy argumenty które przemawią za posiadaniem własnego, niezależnego ujęcia wody:

 • W zależności od lokalizacji nowo budowanego domu lub innego obiektu koszty podłączenia do sieci wodociągowej mogą być bardzo duże.
 • Koszty samej wody z wodociągów mogą być wysokie i ciągle ulegają podwyżkom.
 • Stare instalacje wodociągowe czesto ulegają awariom pozbawiając mieszkańców dostępu do wody pitnej do momentu naprawienia usterki – często taka naprawa trwa kilka dni.
 • Wielokrotnie dochodzi do zanieczyszczenia sieci wodociągowych bakteriami – w takich sytuacjach wdraża się wielodniowe procedury lokalizacji/likwidacji źródła zanieczyszczenia i dezynfekcji instalacji wodociągowych. Znane są przypadki gdzie mieszkańcy miejscowości byli pozbawieni dostępu do wody przez wiele dni.
 • W przypadku posiadania dużego ogrodu, basenu lub stawu posiadanie własnego ujęcia wody to duża oszczędność .
 • Jesteś właścicielem zakładu produkcyjnego, myjni, pralni, pola namiotowego, hotelu, ośrodka wypoczynkowego lub innego obietktu charakteryzujęcego się dużym zapotrzebowaniem na wodę?

Zleć nam wykonanie studni głębinowej i zacznij oszczędzać na wodzie.

Jak usytuować studnię na działce?

Rozdział 6 Rozporządzenia Ministra określa odległość lokalizacji studni od innych obiektów. Powinna ona wynosić:

 • 5 m od granicy działki,
 • 7,5 m od osi rowu przydrożnego,
 • 15 m od budynków inwentarskich i związanych z nimi zbiorników do gromadzenia nieczystości, kompostu oraz podobnych szczelnych urządzeń,
 • 30 m od najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji indywidualnej, jeżeli odprowadzane są do niej ścieki oczyszczone biologicznie w stopniu określonym w przepisach dotyczących ochrony wód,
 • 70 m od nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych, najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji lokalnej bez urządzeń biologicznego oczyszczania ścieków oraz do granicy pola filtracyjnego.
 • W sytuacjach szczególnych dopuszcza się odstępstwo od wyżej wymienionych wytycznych.

Zadzwoń i spytaj naszego konsultanta o dodatkowe informacje.

Rozporządzenie określa również, jaka powinna być konstrukcja studni oraz jej zabezpieczenie. Jej obudowę należy wykonać z materiałów nieprzepuszczalnych, które nie wpłyną ujemnie na jakość wody. Należy również zadbać o odpowiednie uszczelnienie elementów obudowy. Część naziemna studni kopanej powinna mieć wysokość co najmniej 0,9 m od poziomu terenu oraz być zabezpieczona trwałym i nieprzepuszczalnym przykryciem. Studnia wyposażona w urządzenie pompowe musi być wysoka na co najmniej 0,2 m. Teren otaczający instalację w pasie co najmniej 1 m, powinien być pokryty nawierzchnią utwardzoną, ze spadkiem 2% w kierunku zewnętrznym.

Regulacje prawne

Zgodnie z art. 124 ustawy Prawo wodne, właściciel gruntu może bez specjalnego zezwolenia, wykonać studnię głębinową do celów gospodarczych (tzw. zwykłe korzystanie z wód) nie przekraczającą 30m głębokości. Pobór wody z takiej studni nie powinien przekroczyć 5m3/dobę. Do wykonania takiej studni właściciel gruntu zobowiązany jest tylko do złożenia odpowiedniego zgłoszenia studni w starostwie powiatowym – dział architektury.

W celu wykonania studni dla celów przemysłowych lub przekraczających podane powyżej parametry, należy wykonać projekt studni i uzyskać pozwolenie wodnoprawne.